Konferencja w sprawie zmian klimatu COP24 w Katowicach!

Podziel się:

W grudniu 2018 r. w Katowicach odbędzie się najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14).

Decyzja o organizacji Konferencji w sprawie zmian klimatu COP24 w Polsce w 2018 r. zapadła podczas szczytu klimatycznego COP22 w Marrakeszu.

„Polityka klimatyczna jest dla Polski bardzo ważna. Dobrym przykładem naszego zaangażowania w tym obszarze jest, między innymi, realizacja naszych zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto. Polska zredukowała swoją emisję CO2 o 32 proc. względem wymaganych 6 proc. przy jednoczesnym wzroście gospodarczym” – powiedział minister Jan Szyszko.

– „Dowodem naszego zaangażowania w działania na rzecz ochrony klimatu są także starania polskiego rządu o organizację kolejnego szczytu klimatycznego. To, że powierzono nam ten zaszczyt jest dla Polski wielkim sukcesem”. – dodaje minister Szyszko.

Polska swoją politykę klimatyczną chce kształtować w oparciu o lasy wychwytujące dwutlenek węgla z atmosfery (leśne gospodarstwa węglowe) oraz odnawialne źródła energii, w tym przede wszystkim rozwój geotermii.

– „Podczas konferencji COP24 będziemy chcieli pokazać innym państwom,  jak doprowadzić do neutralności emisji, posługując się innowacją oraz techniką wchłaniania CO2 przez glebę i lasy. Jako dowód naszych dokonań Polska chciałaby także zaproponować badania nad ekonomicznymi uwarunkowaniami redukcji dwutlenku węgla poprzez wychwytanie go przez lasy i glebę dla zrównoważonego rozwoju świata. My chcemy wiedzieć; co jest bardziej efektywne, wchłanianie czy redukcja. I to w różnych częściach świata, nie tylko z punktu widzenia temperatur, ale także różnorodności gatunków, zmniejszenia głodu i produkcji żywności” – dodaje minister Jan Szyszko.

Wybór Katowic jako lokalizacji wydarzenia leżał po stronie ONZ i został ogłoszony w dniu 1 czerwca 2017 r. w Tucznie na konferencji prasowej  w z udziałem prof. Jana Szyszko,  Ministra Środowiska oraz  oraz Patricii Espinosy, sekretarz wykonawczej
UNFCCC.

COP24 odbędzie się w dniach 2- 14 grudnia 2018 r. i wezmą w nim udział delegaci z 200 państw, a także reprezentanci nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i ekologicznych. Szacunkowa ilość uczestników Konferencji wg UNFCCC (ONZ) wynosi ok. 30 tysięcy osób.

Władze miasta Katowice zadeklarowały możliwość przyjęcia uczestników COP24 oraz możliwość połączeń lotniczych.

Zarówno Międzynarodowe Centrum Kongresowe jak i Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek deklarują swoją gotowość na przyjęcie jednego z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych organizowanych obecnie na świecie.

Konferencje klimatyczne COP
Konferencja COP (Konferencja Stron, ang. Conference of the Parties) jest najważniejszym organem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Celem Konwencji, podpisanej w 1992 r. podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, jest ochrona klimatu i redukcja emisji gazów cieplarnianych na świecie.

Konferencja COP czuwa nad procesem wdrażania postanowień Konwencji przez poszczególne państwa (strony Konwencji), a także wypracowuje nowe postanowienia w formie decyzji. To właśnie podczas Konferencji Stron w 1997 r. został podpisany Protokół z Kioto –  porozumienie ustanawiające zobowiązania krajów rozwiniętych w sprawie ochrony klimatu, a w szczególności zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Dlaczego Polska organizuje konferencje COP?
W interesie Polski jest to, aby skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatu. Aby to osiągnąć, działania na rzecz ochrony klimatu muszą być realizowane przez wszystkie państwa. Oczywiście, co również Polska podkreśla, te wysiłki muszą być dostosowane do możliwości poszczególnych krajów, zapewniając równowagę zobowiązań pomiędzy państwami będącymi w różnej kondycji i na różnych etapach rozwoju, ale też w równym stopniu narażonymi na negatywne skutki zmian klimatu.

Warto podkreślić, że Unia Europejska odpowiada jedynie za ok. 11% globalnych emisji CO2 i udział ten stale maleje. Nawet więc, gdyby zredukowała swoje emisji do zera, to  bez globalnego porozumienia, negatywne procesy nie zostaną zatrzymane.

Porozumienie paryskie
Porozumienie paryskie zostało przyjęte w grudniu 2015 r. w Paryżu podczas konferencji klimatycznej COP21. To pierwsza umowa międzynarodowa, która zobowiązuje wszystkie państwa do działań na rzecz ochrony klimatu. W imieniu polskiego rządu treść nowej umowy klimatycznej negocjowała delegacja pod przewodnictwem prof. Jana Szyszko, ministra środowiska.

Porozumienie kładzie nacisk na redukcję koncentracji CO2 w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnie dla poprawy jakości wody, powietrza, dla zatrzymania procesu pustynnienia, dla zatrzymania zaniku bioróżnorodności. Działania zmniejszające koncentrację CO2 będą podejmowane przez wszystkie strony umowy, z poszanowaniem ich specyfiki i możliwości społeczno-gospodarczych. Porozumienie paryskie wyznacza cel utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2oC do końca wieku. Określa także, że w tym okresie powinniśmy osiągnąć równowagę między emisjami gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem, m.in. przez lasy.

– „Musimy pamiętać, że głównym celem porozumienia paryskiego jest zmniejszenie koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Musimy to zrobić jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnie. Mamy dwie drogi do tego celu: po pierwsze redukcja emisji, a po drugie: wchłanianie CO2 z atmosfery przez żywe systemy, jak gleba i lasy. Te wymienione przeze mnie działania mają poprawić jakość wody i powietrza, chronić różnorodność gatunków i zatrzymać procesy pustynnienia, zatrzymać degradację gleby i zwiększyć tym samym jej produktywność, tak aby móc skutecznie walczyć z głodem i procesami migracyjnymi” – mówi minister Szyszko.
Działania zmierzające do zmniejszania koncentracji CO2 będą się odbywały m.in. poprzez wprowadzanie nowych technologii czy zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Z kolei równoważenie emisji będzie następowało m.in. w drodze wzrostu zalesiania. Ten ostatni zapis został wprowadzony do umowy dzięki dużej determinacji polskiej delegacji.

Więcej o Konferencji ws. Zmian Klimatu COP 24 na stronie:

http://cop24.gov.pl/en/ 

(pras.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.